คู่มือกับการประกันคุณภาพการศึกษา OKRs  ประจำปีการศึกษา 2565

 คู่มือการใช้งานระบบการกำกับ ติดตามการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2565

 คู่มือการใช้งานระบบการกำกับ ติดตามการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2565

 วิธีการใช้ Google Drive  ประจำปีการศึกษา 2565

 คู่มือ QA RMUTTO เล่มรวมมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2563

 คู่มือกับการประกันคุณภาพการศึกษา OKRs  ประจำปีการศึกษา 2563

 คู่มือการใช้งานระบบการกำกับ ติดตามการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2563

หน้าที่  1   2   3  


เอกสารเผยแพร่