นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ

 การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2560

 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2560

 ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 2559

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดได้

 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับคนขับรถแท็กซี่และรถรับจ้างทั่วไป

 โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา

 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทร ตะวันออก

 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน การเขียน มคอ3 มคอ5

 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร 2560

 โครงการประกันคุณภาพสำหรับผู้นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

 บริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่1

 โครงการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะศิลปศาสตร์ ณ จังหวัดราชบุรี

 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2559

 โครงการพัฒนาผลงานวิชาการสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

หน้าที่  1   2  


เอกสารเผยแพร่