มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 

ผลงานตีพิมพ์เผยเเพร่ของคณะศิลปศาสตร์

ปี พ.ศ. ชื่อบทความ นักวิจัย download
 2565 แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของไทยเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  อ.ยศกร วรรณวิจิตร  download
 2565 การประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  อ.ยศกร วรรณวิจิตร  download
 2565 Purchase Decision Model of Running Shoes Using Multiple Regression Analysis: A Comparative Study between Beginners and Advanced Runners  อ.ดร.กิตติธัช มาลาหอม  download
 2565 Development of English communication skills to enhance confidence and quality of service for taxi drivers in the Bangkok metropolitan region  อ.ทยาวดี คำพุฒ  download
 2565 นวัตกรรมการบริการ: กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของธุรกิจบริการ  อ.ดร.มนษิรดา ทองเกิด  download
 2565 Service Innovation of Eco-Friendly Hotel in Thailand  อ.ดร.มนษิรดา ทองเกิด  download
 2564 การดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการด้านการกีฬาในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างพลิกผัน  อ.ดร. สัจจวัฒน์ จารึกศิลป์  download
หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


เอกสารเผยแพร่