คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ดำเนินการกิจกรรม ปลูกจิตอาสาปลูกป่าชายเลน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระบบนิเวศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งปลูกฝังให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสา

        วันที่ 17  สิงหาคม  2556  ณ ต.คลองโคน จ. สมุทรสงครามเอกสารเผยแพร่