การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่6 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิรสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.ณัฏฐกืตติ์ ตันสมรส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ บุญช่วยรอด รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ได้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ณ อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

อัลบั้มภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่6เอกสารเผยแพร่