พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ บุญช่วยรอด รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน และอาจารย์ ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางด้านวิชาการ “ความร่วมมือทางวิชาระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)นำโดย นางกุลวดี วิมะลิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีกัน และนายมารุต ศักดิ์แสงวิจิตร หัวหน้างานแนะแนว ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและงานวิจัยทางการศึกษาและร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมนริศรา อาคาร 5 ชั้น 2 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

อัลบั้มภาพเอกสารเผยแพร่