การประกวด RMUTTO MUSIC AWARDS 2022 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ RMUTTO STAR CONTEST โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพที่ดี พร้อมเป็นตัวแทนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ ลานกิจกรรม สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

อัลบั้มภาพเพิ่มเติมเอกสารเผยแพร่