มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


Educational Background and Academic Work 

1. Full Name                      MS. YADA CHOPTHAMDEE 

2. Academic Title               Lecturer 

3. E-mail                           yada.ch@cpc.ac.th 

4. Educational Background

 

Academic Degree 

 

Institution 

Year of

Graduation

Ph.D. Management (Hospitality Industry and Tourism Management)

         Silpakorn University

2018

M.A. Hotel and Tourism Management

     Naresuan University

    2007

B.B.A. Tourism

     Naresuan University

2004

 

 

 

5. Field of Interest (Expertise)

        - Tourism Industry

        - Hospitality Industry

        - Research in Tourism

6. Academic Work

1) Research

- Tourism Impact on the Lifestyle of Community : Nongbua Community Chanthaburi  Province (2013)

2) Articles

- Study of Student Satisfaction Toward The Academic and Registration Division Perform: The Case of Rajamangala University of Technology Tawan-ok Chakrabongse Bhuvanarth Campus. Business Review Journal, 8 (2), 35-48.

- Creative Tourism in Thaka Floating Market for Senior Tourists. Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal, 6 (2), 138-149.

- The Relationship between Employee Engagement and Turnover Intention of Hotel Employees. Dusit Thani College Journal, 13 (1), 380-388.

- Model of Local Gastronomy Tourism in Eastern Seaboard Area. Dusit Thani College Journal, 13 (2), 403-413.เอกสารเผยแพร่