มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


Educational Background 

1. Full Name            MS. NARUEMON       APAIPANCHAN

2. Position               Administrative Officer

3. E-mail                 Apaipanchan@hotmail.com                   

4. Educational Background

 

Academic Degrees

 

Institutions

Year of Graduation

B.Pol.Sc. Bachelor of Political Science

Ramkhamhaeng University

2012เอกสารเผยแพร่