มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 

ผลงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย download
 2552 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาระเบียบวิธีวิจัย ระหว่างวิธีสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับวิธีสอนแบบปกติ  อ.วสันต์ รัตนากร  download
 2552 การประเมินการจัดการเรียนการสอน  อ.วสันต์ รัตนากร,อ.ชัยประเสริฐ แก้วเมือง,อ.พรทิพย์ โพธิ์จาด  download
หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8


เอกสารเผยแพร่