รายงานการตรวจประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ประจำปีการศึกษา 2564

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2564

 รายงานตรวจประเมินระดับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  ประจำปีการศึกษา 2564

 รวมรายงานผลตรวจประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา  ประจำปีการศึกษา 2564

 มคอ.7 สาชาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  ประจำปีการศึกษา 2564

 มคอ.7 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2564

 มคอ.7 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ประจำปีการศึกษา 2564

หน้าที่  1   2   3   4  


เอกสารเผยแพร่