วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดี และรักษาราชการเเทนคณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ, อาจารย์ ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, อาจารย์อนิรุทธิ์ เจริญสุข หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมท่องเที่ยวและการโรงเเรม คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 1 ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มชุมชนศูนย์การเรียนรู้โภชนาการผู้สูงอายุเคหะชุมชนห้วยขวาง เเขวงรัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนราชทรัพย์ เเขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เพื่อคัดเลือกกลุ่มและขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเอกสารเผยแพร่