คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้จัดให้มีการไปศึกษาดูงาน เพื่อจัดกิจกรรมที่มีความรู้และกระยวนการผลิตผลงานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้บุคคลกรและนักศึกษาได้สร้างผลงานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งเพื่อให้บุคคลากรตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการนำผลงานของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
วันที่ 18 มีนาคม 2557 ณ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม

และ ร้านค้าศูนย์บาท ชุมชน อ่อนนุช 14 ไร่เอกสารเผยแพร่