มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


Educational Background and Academic Work 

1. Full name                      MS. WASANA LERKPLIEN 

2. Academic Title               Lecturer 

3. E-mail                           Wasanatoyja@gmail.com 

4. Educational Background 

 

Academic Degree 

 

Institution

Year of

Graduation

Ph.D. (Cultural Science)

 

Mahasarakham University

2013

M.A. (History of Arts)

Silpakorn University

2004

B.A. (Tourism Industry)

Nakhon Pathom Rajabhat University

1995

 

 

 

 

 

5. Field of Interest (Expertise)

Historical and Cultural Tourism

6. Academic Work

1) Research

     - The Management style of the cultural tourism in the ancient monument of the  lower central region (2013).

     - Thai Puan SuphanBuri: The Study and Analysis of Cultural  Attraction  Standard (2014)

 

2) Textbook/ Teaching Materials

              History of Artsเอกสารเผยแพร่