มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


Educational Background and Academic Work 

1. Full Name                     MR. NATTHAKITT  TANSOMROS 

2. Academic Title               Lecturer 

3. E-mail                           Mr.tour@hotmail.com

4. Educational Background

 

Academic Degree

 

Institution

Year of

Graduation

Ph.D. Sports Science: Management of Recreation and Tourism

Chulalongkorn University

2019

M.Sc. Sports Science: Management of Recreation and Tourism

Chulalongkorn University

2008

B.A. Tourism Industry

Ubon Ratchathani Rajabhat Institute

2004

 

5. Field of Interest (Expertise)

-          Tourism Recreation

-          Tourism Management

-          Ecotourism

-          Community-based Tourism

-          Sustainable Tourism

-          Tourism Industry

-          Principles of Tour Guide

-          Thai festivals and Traditions

-          Health Tourism

 

6. Academic Works

1) Articles

-          Tourism of Buddhist Learning (2017)

-          Desirable Characteristics of Graduate in Chinese Language Program (2015)

The Comparison Study on the Tourist Behavior at Thai-Lao Border Cast Study between Chong-Mek Border Ubon Rachathni Province and Mukdahan Border Province (2007)เอกสารเผยแพร่