มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


Educational Background and Academic work  

1. Full Name                     MS. RUSSARIN   PATTANAMETEEWIT 

2. Academic Title               Lecturer 

3. E-mail                           Rassarin2526@gmail.com 

4. Educational Background 

 

Academic Degree

 

Institution

Year of

Graduation

M.A. Hotel and Tourism Management

"Naresuan University

2012

B.A. in Tourism Industry

 

Suan Sunandha Rajabhat University

2005เอกสารเผยแพร่